Program

Nasze cele i zadania wywodzimy z „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” (zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 roku) oraz z dokumentu „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia” (zawartego w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy). Do ich realizacji stworzyliśmy program edukacyjny, który jest wynikiem wieloletniego zbierania doświadczeń, poszukiwań, konsultacji i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli. Stanowi system spójnie połączonych ze sobą: celów, zasad, metod działania, teoretycznych założeń wybranych nauk pedagogicznych oraz form pracy.

Źródłem naszego programu :

 1. pedagogika włączająca

 2. koncepcja inteligencji wielorakich H.Gardnera

 3. edukacja outdoorowa

 4. program przygotowania do nauki czytania Metodą odimienną autorstwa Ireny Majchrzak

To z nich wywodzimy cele, metody i formy codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dostosowujemy je do każdego dziecka, uwzględniając aktualny poziom jego rozwoju, co pozwala nam odpowiedzialnie pracować zarówno z dziećmi w normie rozwojowej, jak i z dziećmi posiadającymi deficyty, które wymagają wsparcia lub kształcenia specjalnego.

Program nasz opiera się zatem na filarach:

1. Teoria inteligencji wielorakich H.Gardnera

Człowiek posiada 8 typów inteligencji, z których każda jest równoprawna, każdą należy rozwijać w inny sposób i każda z nich objawia się już w dzieciństwie. Inteligencja jest więc wielopłaszczyznowa (wieloraka), a to, czy i w jaki sposób dziecko wykorzysta swoje predyspozycje ku danemu typowi inteligencji zależy od kultury, w której się wychowuje, środowiska, w którym dorasta, a także od decyzji, jakie w tym zakresie podejmą rodzice dziecka, a później – ono samo.

2. Konstruktywistyczne podejście pedagogiczne

Podejście to bazuje na założeniu, że refleksja nad działaniem jest punktem wyjścia do własnego rozumienia świata, a własna aktywność jest czynnikiem determinującym uczenie się. Dziecko uczy się w interakcji z otoczeniem, a poprzez aktywność konstruuje wiedzę (fizyczną, logiczno-matematyczną i społeczną) budując jej struktury z dostępnych informacji.

3. Edukacja włączająca

Koncepcja ta zakłada uczenie się relacji z osobami o specjalnych potrzebach rozwojowych, mądre udzielanie im pomocy, wspieranie, zachęcanie do współpracy, zatrzymanie się nad innością drugiego. Zadaniem edukacji włączającej jest rozpoznanie i wspieranie potrzeb rozwojowych już na etapie wychowania przedszkolnego przy udziale kompetentnych dorosłych. Udział w procesie włączania dla wszystkich jego uczestników jest szansą na wzrastanie w człowieczeństwie.

4. Diagnoza

Jest punktem wyjścia do realizacji programu oraz elementem oceny skuteczności działań.

5. Indywidualizacja

Elastyczność w procesie nauczania. Uznanie różnic między dziećmi, jako bogactwo, a nie problem oraz dostosowywanie form, metod i środków do indywidualnych możliwości.

6. Inspirujące środowisko edukacyjne

Krainy Zabaw Dziecięcych (Kraina Ruchu Twórczego, Wiedzy i Wyobraźni), to przestrzeń edukacyjna, w której dziecko odkrywa swoje możliwości i rozwija zainteresowania. To miejsca przygotowane specjalnie dla dzieci, zgodne z ich potrzebami rozwojowymi. Każda Kraina stanowi nowe wyzwanie, wyzwala kreatywność, a dziecko może samodzielnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Im większy wpływ ma na tworzenie tej przestrzeni, tym bardziej staje się mu bliska, daje poczucie bezpieczeństwa, ale także stymuluje do aktywności.

7. Dialog i współdziałanie wszystkich partnerów

Oznacza stałą współpracę nauczycieli ze specjalistami, branie odpowiedzialności za każde dziecko w grupie przedszkolnej. Trudności dzieci mają powodować refleksję u nauczyciela, poszukiwanie przyczyn niepowodzeń. Wrażliwość nauczyciela w tym zakresie poprzedza budowanie relacji z dziećmi oraz partnerskich relacji z rodzicami.

Przygotowany przez nas program wzbogaciliśmy o atrakcyjne metody pracy:

 • Odimienna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss,
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona,
 • Metoda pedagogiki zabawy KLANZA,
 • Edukacja leśna i outdoorowa,
 • Metoda projektów.

 

Częścią realizowanego przez nas programu edukacyjnego jest również program zajęć sportowych „Przedszkole i piłka” przygotowany w ramach Ogólnopolskiego Systemu Rozrywki Ruchowej Przedszkoliada.pl, a także program nauki pływania pn. „System Szkolenia KACPER” stworzony na potrzeby Basenu i Przedszkola KACPER przez instruktora nauki pływania Sławomira Bieguńskiego.

Program nasz przewiduje także wsparcie rozwoju dziecka oraz jego rodziny w przypadku rozpoznania trudności w przekraczaniu kolejnych etapów rozwojowych, regresu w rozwoju, zadziałania niekorzystnych czynników zewnętrznych lub osobniczych ograniczeń dziecka. Do takich zadań jesteśmy przygotowani zarówno pod względem programowym i kadrowym, jak i posiadanego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Zajęcia

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO:

 1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Języki obce:
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 1. Nauka pływania na przedszkolnym krytym basenie
 2. Zajęcia sportowe z piłką
 3. Zajęcia rytmiczno – taneczne
 4. CFAPK
 5. Religia

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:
 1. Zajęcia szachowe
 2. Zajęcia taneczne
 3. Zajęcia korekcyjne (realizowane na podstawie zaleceń lekarza lub rehabilitanta)

pobierz szczegółowy plan zajęć

CFAPK

CFAPK

Ciekawe Formy Aktywności Poznawczo Kulturalnej, to aktywności, w ramach których dzieci uczestniczą w wyjątkowych wydarzeniach natury kulturalnej, poznawczej lub rekreacyjnej.


Do tej pory na cykl CFAPK złożyły się:

 • Przedstawienia teatralne
 • Warsztaty
 • Wycieczki poznawcze
 • Koncerty muzyczne
 • Spotkania
 • Wydarzenia rekreacyjne i sportowe

pobierz szczegółowy rozkład CFAPK

Plan dnia

PLAN DNIA

Przedstawiamy szczegółowy plan dnia obowiązujący w naszej placówce.


pobierz szczegółowy PLAN DNIA