Grupa terapeutyczna

Przedszkole Niepubliczne Kacper prowadzi grupę logopedyczno-terapeutyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i myślenia, dzieci z chorobami genetycznymi i neurologicznymi oraz dzieci autystycznych. Jest to niewielka grupa około 5-6 dzieci zorganizowanych w dwóch zespołach po 2-3 osoby obejmujących dzieci w zbliżonym wieku i/lub zbliżonych wymaganiach terapeutycznych.

Ideą nadrzędną istnienia grupy jest prowadzenie intensywnej pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapii w stosunku do dzieci tak, aby uzyskać poprawę ich stanu, nadrobić zaległości terapeutyczne, ustabilizować i ocenić potencjał rozwojowy.

Grupa terapeutyczna jest miejscem, gdzie chcemy przygotować dzieci do możliwie pełnego i komfortowego funkcjonowania w grupach rówieśniczych, przedszkolnych i szkolnych. Patrzymy na dziecko zawsze w perspektywie kolejnych kilku lat jego życia – budujemy jego poczucie wartości i samodzielność, realnie oceniamy potencjał dziecka oraz własne możliwości pomocy i mając to na uwadze dostosowujemy plan działania.

Grupa terapeutyczna nie jest miejscem, gdzie „przechowuje się” dzieci, oczekujemy pełnej współpracy z rodzicami i kontynuacji działań terapeutycznych także poza przedszkolem. Na bieżąco dokonujemy oceny postępów dziecka i w przypadku dużego progresu proponujemy przejście do odpowiednich wiekowo grup w naszym przedszkolu (z zachowaniem działań terapeutycznych), a w przypadku regresu lub braku postępów poszukujemy alternatywnych rozwiązań terapeutycznych lub wspomagamy rodziców w znalezieniu innych dróg prowadzących do zamierzonego celu.

Wierzymy, że wczesna i właściwie dobrana interwencja terapeutyczna pozwoli zminimalizować czas dochodzenia dziecka do pełni swojej sprawności lub możliwego do osiągnięcia potencjału.

W grupie terapeutycznej jest miejsce zarówno dla dzieci wymagających krótkotrwałego wsparcia w celu zniwelowania niewielkich deficytów w rozwoju mowy i myślenia, jak i dla dzieci, które ze swoimi problemami będą musiały zmagać się przez całe życie. Współpracujemy z rodzicami w zakresie ich oczekiwań w stosunku do efektów terapii. Za ważny element tej współpracy uważamy możliwość wglądu w dokumentację medyczną dziecka.

Pracujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz w duchu edukacji włączającej. Zachowujemy odpowiednie proporcje pomiędzy edukacją, nauką samodzielności, spacerami (ruchem), wsparciem terapeutycznym i zabawą. Dbamy o relacje z dziećmi zdrowymi i z pozostałą kadrą Przedszkola Kacper. Każde dziecko realizuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, a w ramach niego specjalnie przygotowany pakiet zajęć indywidualnych i grupowych, a także ma możliwość skorzystania wraz z rodzicami z pomocy psychologa oraz konsultacji z nauczycielem prowadzącym i specjalistami. Dzieci z grupy terapeutycznej uczestniczą również w miarę swoich możliwości w uroczystościach oraz aktywnościach przedszkolnych w ciągu roku.

Dla spójności działań podejmowanych wobec dziecka interesujemy się działaniami terapeutycznymi prowadzonymi poza naszym przedszkolem, przy czym jesteśmy otwarci na merytoryczną wymianę informacji z osobami realizującymi te działania. W zajęciach mogą uczestniczyć opiekunowie, którzy dzięki temu poznają zasady i techniki do samodzielnej pracy z dziećmi.

ZESPÓŁ PRACUJĄCY Z GRUPĄ TERAPEUTYCZNĄ:

 • Agnieszka Wietecka-Sobolewska – neurologopeda, koordynator ds. terapii, terapeuta AAC
 • Paulina Stolarska – oligofrenopedagog, terapeuta AAC
 • Sylwia Barłowska – oligofrenopedagog, terapeuta AAC
 • Anna Ciuła – logopeda, oligofrenopedagog
 • Joanna Rzepkowska – logopeda, surdologopeda, terapeuta terapii psychomotorycznej
 • Daria Putkiewicz – terapeuta integracji sensorycznej SI
 • Marta Bogumił-Felbur – psycholog, trener TUS
 • Joanna Ogórska – trener TUS
 • Przemysław Sobolewski – fizjoterapeuta
 • Jacek Redes – fizjoterapeuta
 • Paulina Wojtyś – instruktor terapii w wodzie metodą Halliwick
 • Marcin Lamczak – instruktor terapii w wodzie metodą Halliwick
Zakwalifikowanie dziecka do przedszkolnej grupy logopedyczno-terapeutycznej rozpatrywane jest indywidualnie. Warunkiem przyjęcia dziecka jest posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Opłaty za pobyt dziecka w tej grupie ustalane są indywidualnie.