ZAJĘCIA DLA DZIECI


ZAPISY TELEFONICZNE POD NUMEREM TELEFONU: 728 33 88 61

(w godzinach 11.00 - 16.00)

 

 

W semestrze letnim zajęcia na basenie nie odbędą się w następujące dni: 26.03 (Wielka Sobota), 28.03 (poniedziałek Wielkanocny), 2-3.05 (poniedziałek, wtorek), 26-28.05 (czwartek, piątek, sobota).

Semestr kończy się 25.06 (sobota), w tym dniu odbedą się ostatnie zajęcia.

 

Numer konta do wpłat za zajęcia na basenie: 54 2130 0004 2001 0520 2387 0003

 

Z przyjemnością informujemy, że jako pierwszy basen w powiecie złożyliśmy do zatwierdzenia przez Powiatową Stację Sanepidu "Harmonogram badania wody w niecce basenowej oraz w natryskach". Dokument ten właśnie nam zatwierdzono.
Co do dla Państwa oznacza?
Już niedługo woda w naszym basenie będzie podlegała znacznie bardziej restrykcyjnej kontroli, a Państwo będziecie na bieżąco informowani o stanie wody w basenie.
Informujemy również, że z mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz.2016) wszyscy właściciele basenów są zobowiązani do kontroli szerszego spektrum parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych wody w niecce basenowej i w natryskach.

REGULAMIN BASENU „KACPER”                                                        .

§1 Informacje ogólne
1. Wejście do budynku basenu możliwe jest za pomocą specjalnych breloków, które każdy uczestnik zajęć otrzymuje podczas podpisywania umowy. Za brelok pobierana jest kaucja w wysokości 10 zł.
2. Na zajęcia należy przychodzić kilka minut wcześniej, aby w momencie ich rozpoczęcia instruktor mógł wprowadzić całą grupę jednocześnie do hali basenowej. Spóźnienia na zajęcia nie powodują przedłużania czasu ich trwania.
3. Wózki dziecięce i rowery należy zostawiać przed budynkiem, przypięte do przygotowanych stojaków.
4. Odzież wierzchnią i obuwie należy zostawić w szatni zewnętrznej i do strefy czystej wolno wejść jedynie w obuwiu zmiennym lub klapkach. Rzeczy wartościowe należy zabrać ze sobą do szatni czystej.
5. Rzeczy pozostawione w szatniach można odebrać w biurze basenu, gdzie są przechowywane przez okres 2 miesięcy.
6. Na terenie basenu i przyległych parkingach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
7. Osoby niebiorące udziału w zajęciach na basenie mogą korzystać z toalety usytuowanej na parterze przedszkola.
§2 Korzystanie z szatni
1. Do dyspozycji osób korzystających z basenu są dwie równorzędne szatnie z szafkami zamykanymi na klucz. Za zgubiony kluczyk pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.  W każdej szatni istnieje możliwość przebrania się za zasłoną
2. W każdej szatni znajduje się podwójny przewijak dla niemowląt oraz jeden leżaczek do bezpiecznego odłożenia dziecka. Rodzicom uczestniczącym w zajęciach razem z niemowlętami, sugerujemy zabieranie do szatni fotelików samochodowych, aby móc bezpiecznie odłożyć dziecko podczas przebierania się.
3. W szatni znajdują się suszarki do włosów oraz kosze na śmieci, do których należy wyrzucać pieluszki jednorazowe: zwykłe i do pływania.
4. Dzieci powyżej 6 roku życia przebierają się w szatniach samodzielnie.
§3 Higiena i bezpieczeństwo zajęć
1. Należy pamiętać, aby nie podawać dziecku jedzenia i picia bezpośrednio przed zajęciami. Zanieczyszczenie basenu spowodowane przez dziecko będzie skutkowało przerwaniem zajęć bez możliwości ich odrobienia oraz obciążeniem rodzica opłatą (za czyszczenie basenu i przestój w zajęciach) w wysokości 100 zł.
2. Każda osoba wchodząca do hali basenowej, bez względu na to, czy korzysta z basenu, czy nie, musi opłukać stopy w brodziku do dezynfekcji. Każdy uczestnik zajęć przed wejściem do hali basenowej ma obowiązek skorzystać z prysznica.
3. Nie wolno samodzielnie wchodzić do wody, ani z niej wychodzić; o momencie i kolejności wchodzenia do wody i wychodzenia z niej decyduje instruktor prowadzący zajęcia. Uczestnikom zajęć nie wolno samodzielnie opuszczać hali basenowej.
4. Nie wolno biegać i ślizgać się po plaży basenu. Skoki do wody bez pozwolenia i asekuracji instruktora są zabronione.
5. Wszystkie osoby przebywające na basenie korzystają z toalety zlokalizowanej obok pryszniców.
6. Dla dzieci i dorosłych z dłuższymi włosami – czepek jest obowiązkowy. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący zajęcia.
7. Dzieci, które nie kontrolują jeszcze odruchów fizjologicznych muszą korzystać z basenu w pieluchach jednorazowych przeznaczonych do zabaw w wodzie. Istnieje możliwość zakupu pieluchy u instruktora prowadzącego zajęcia.
8. Osoby wykazujące rażące braki w higienie osobistej oraz nie stosujące się do zaleceń w kwestii zachowania higieny na basenie, mogą być nie dopuszczone do zajęć. Osoby z widocznymi i znaczącymi zmianami skórnymi, mogą zostać poproszone o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego    o braku przeciwwskazań do korzystania z basenów publicznych. 
10. W każdym przypadku nieuregulowanym niniejszym regulaminem, a dotyczącym bezpieczeństwa i higieny na basenie, decyzja instruktora lub ratownika - jest ostateczna.
§4 Organizacja zajęć
1. Wybór rodzaju grupy na zajęcia odbywa się na podstawie wieku i umiejętności dziecka, decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący zajęcia wspólnie z rodzicem.
2. Rodzice oczekują na dzieci w poczekalni za szybą lub na zewnątrz budynku. W wyjątkowych przypadkach (niemowlęta i małe dzieci) możliwa jest obecność rodzica w hali basenowej. Jeśli trudności z adaptacją będą się przedłużały, a dziecko będzie czuło się na basenie niekomfortowo -  należy, dla dobra dziecka, rozważyć rezygnację z zajęć lub odłożenie inicjacji wodnej na później.
3. Odrabianie zajęć przysługuje tylko osobom podpisującym umowę na zajęcia.
4. Odrabianie możliwe jest w ciągu jednego miesiąca od zaistniałej nieobecności i uzależnione jest od wolnych miejsc na zajęciach. Do odrabiania kwalifikują się zajęcia, na których nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej na 10 godzin przed rozpoczęciem się tych zajęć. W innym przypadku zajęć nie można odrobić, a pieniądze nie są zwracane. Należy bardzo sumiennie zgłaszać planowe nieobecności, aby umożliwić innym osobom odrobienie zajęć na swoim miejscu.
5. W celu umożliwienia odrobienia zajęć, dopuszcza się powiększenie małej grupy zajęciowej (2-4 osobowej) o jedną osobę, dużej grupy zajęciowej (5-8 osób) o dwie osoby. Nie przewiduje się możliwości odrabiania zajęć na zajęciach indywidualnych – chyba, że osoba realizująca taki rodzaj zajęć wyrazi na to zgodę. Zajęcia indywidualne mogą być odrabiane w formie zajęć indywidualnych, a w przypadku trudności z ustaleniem dodatkowej godziny zajęć dla instruktora, także w małej grupie zajęciowej.
§5 Opłaty i zapisy na zajęcia
1. Zajęcia na Basenie „Kacper” trwają przez cały rok szkolny, z wyłączeniem czasu ferii zimowych.
2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po: zapisaniu się do odpowiedniej grupy,  podpisaniu umowy lub wykupieniu karnetu miesięcznego; wniesieniu opłaty za wybrane zajęcia.
3. Wstępna rezerwacja terminu i rodzaju zajęć możliwa jest drogą telefoniczną, natomiast wiążących zapisów dokonuje się osobiście w biurze Przedszkola „Kacper” lub w biurze Basenu „Kacper”.
4. Uruchomienie danej grupy zajęciowej jest możliwe dopiero przy zapisaniu się do niej 50% wymaganej liczby dzieci. Jeśli skład istniejącej grupy zmniejszy się poniżej wymaganych 50%, grupa może zostać rozwiązana lub może zostać zmieniony jej rodzaj - co może mieć wpływ na cenę zajęć.
5. Karnety wykupuje się na miesiąc, na dowolną liczbę (nie więcej, niż 12) i rodzaj (aqua fitness, fitness, zumba) zajęć; należy przy tym sprawdzić, czy na dane zajęcia są wolne miejsca. Opłatę za zajęcia w ramach karnetu wnosi się przy jego zakupie.